Header

Verksamhetspolicy

Välkommen till IF Kville

IF Kville är en ideell förening som bedriver en öppen och bred friidrottsverksamhet.
En viktig del av verksamheten är att skapa en bra miljö att verka i. Alla som verkar i denna miljö går in med olika förväntningar. För att ge en bild av vilka förväntningar man kan ha och vilka förväntningar IF Kville har på sina medlemmar, har vi sammanställt detta dokument i ett försök att beskriva vår verksamhet. Förhoppningsvis kan dokumentet fungera som en plattform för att skapa sig en bild av föreningens basverksamhet. Finns det resurser och ambitioner att göra mer och annat utöver detta så är det en bonus och givetvis välkommet!

Friidrott är en individuell idrott och vi är många som aldrig slutar att fascineras över vad individen är kapabel att utföra. Vi tror på att utmana individen som friidrottare och att samtidigt visa varje människa respekt för dess unika personliga egenskaper.

Verksamheten vilar på en vilja att utföra ett ideellt arbete för föreningens medlemmar. Tid anses idag vara en lyxvara och vi ska vara mycket tacksamma över att så många är beredda att lägga sin tid på detta och möjliggöra vår verksamhet. Om det någon gång skulle klicka så tänk på alla gånger det inte klickat!

Vi säljer inte lotter, strumpor, blomsterlökar eller korvar för att finansiera vår verksamhet! Genom att anordna eller delta som medarrangör vid friskvårdsarrangemang ett par gånger om året, skapar vi resurser och intäkter som ska användas för att ge största möjliga nytta i verksamheten. Vi önskar att du som medlem ställer upp på detta resonemang och kan hjälpa till vid sådana tillfällen åtminstone två gånger per år.

Detta var några ledstjärnor.

Go Kville!

Innehåll

1. Välkommen till IF Kville 
2. Innehåll 
3. A: Om träning
3. B: Lekstadiet 7-10 år 
3. C: Grundstadiet 11-14 år 
3. D: Uppbyggnadsstadiet 
3. E: Handikappverksamhet 
3. F: Senior- och veteranverksamhet 
4. A: Avgifter 
4. B: Medlemsavgifter 2012
4. C: Träningsavgift 
5. A: Detta gäller vid tävlingar 
5. B: Vid utebliven start 
5. C: Anmälan 
5. D: Efteranmälan
6. A: Hjälp till i klubben 
6. B: Klubbkläder 
6. C: Kontakt 
7. A: Dopingpolicy

Om träning

Tränarna utformar träningen så att den ska passa de aktivas olika åldrar och förutsättningar. Våra tränare som presenteras närmare på hemsidan är fördelade i olika team. Att träna olika friidrottsgrenar är viktig de första åren och ledarna uppmuntrar mångsidighet. Kamratandan är också viktig för att alla ska känna sig trygga och delaktiga i gemenskapen och få stärkt självförtroende. I IF Kville håller vi framförallt på med friidrott för att det är så roligt och för att det ger möjlighet för var och en att utveckla det vi har.

IF Kville bedriver en grundläggande friidrottsträning för barn/ungdomar i åldrarna 7-14 år. Med grundläggande friidrottsträning menar vi att vi ger barnen en allsidig träning, introducerar friidrottens grenar och lär ungdomar att träna och tävla. Vår ambition är att få så många som möjligt att vilja fortsätta med friidrott högre upp i åldrarna.

Lekstadiet 7-10 år
Träningen är inriktad på att vara lekfull-friidrottsinspirerad, men innehåller också andra former av idrott, lek och spel. Under Lekstadiet bedriver vi ingen inriktad tävlingsverksamhet, men tävlingsinslag finns med på träningarna och några interna klubbtävlingar ordnas. De äldre inom detta åldersspann deltar även i Ungdomsseriematcher samt några utvalda arenatävlingar. Träningen bedrivs 1 ggr/vecka (ca 1,5 h/pass). Helgläger kan förekomma och förläggs då i närheten av Göteborgsområdet.

Grundstadiet 11-14 år
Träningen är inriktad på att man ska få prova på de flesta grenar och lära sig att vi tränar för att tävla. Tävlandet ökar och vi åker även på läger/tävlingsresor. Från ca 11 års ålder ökas träningen till 2-3 gånger per vecka. Helgläger kan förekomma och förläggs då i närheten av Göteborgsområdet.

Uppbyggnadsstadiet
Ungdomsverksamheten 14-17 år handlar till stor del om uppbyggnad av kroppen genom fysisk träning för att tåla den belastning som kommer längre fram. Här sker en inriktning mot en eller flera grengrupper (hopp, kast, sprint, medelditans och mångkamp).

Träningen blir mer strukturerad och friidrottsåret får en tydligare indelning i olika tränings- och tävlingsperioder. Den aktive får ta ett betydligt större ansvar och ska kunna klara av vissa träningspass på egen hand. Det blir fler tävlingsresor och läger ute i landet. Det finns även möjlighet att hjälpa till som ledare/tränare för de som är 16 år och äldre. Träningen ökar till 4-5 gånger/vecka.

Handikappverksamhet
IF Kville är en klubb för alla som tjusas av utmaningen i att lära känna sig själv och sina starka och svaga sidor. Ett begåvningsmässigt funktionshinder kan i många fall innebära svårigheter att hävda sig i en lagidrott medan en individuell idrott för många innebär ett sätt att utveckla sina sidor utifrån sin egen förmåga. En god motorisk utveckling bidrar till ett ökat välbefinnande och ju tidigare det startar desto större positiva effekter.

Idag har vi en grupp enbart för begåvningsmässigt funktionshindrade som tränar friidrott i Slottskogshallen på söndagar. Även i våra ordinarie träningsgrupper deltar en del ungdomar med begåvningsmässigt funktionshinder. Tre särskolegymnasier tränar friidrott med IF Kville på vardagar i Friidrottens Hus.

Senior- och veteranverksamhet
Här stöttar klubben med tränare och träningsbidrag utifrån individuella kriterier, mål och ambition.

Medlems- och träningsavgifter 2016


Medlemsavgifter

Familjeavgift (ange namn och personnummer för samtliga i familjen ) 900 kr

Aktiv (barn, ungdom, junior, senior, veteran och motion) 500 kr

Motionsmedlem (endast med vissa träningar, ej tävlande) 250 kr

Stödmedlem (samt tränare och styrelsemedlem) 100 kr


Fullständigt personnummer (10 siffror) måste anges för samtliga medlemmar (vid familjemedlemskap samtliga familjemedlemmar, även de som inte är aktiva i föreningen), annars räknas man inte som medlem enligt Riksidrottsförbundets (RF) regler.

Antalet medlemmar i respektive förbund (samtliga friidrottsföreningar är anslutna till Svenska Friidrottsförbundet) avgör vilka anslag olika idrotter får, och därmed vilka möjligheter som erbjuds för utövande av idrotten ifråga (arenor, hallar, bidrag mm). Antalet medlemmar i respektive friidrottsförening har även betydelse för olika bidrag som utbetalas, och är inte minst viktigt i vår dialog med Göteborg Stad angående ny arena på Hisingen och träningstider på befintliga anläggningar. Antalet medlemmar är således i allra högsta grad viktig för IF Kvilles möjligheter att erbjuda en bra verksamhet för våra medlemmar. Välj därför gärna familjemedlemskap!


Träningsavgifter

Utöver medlemsavgiften erläggs en träningsavgift för samtliga aktiva som tillhör en träningsgrupp. För 2016 görs en förändring som gör det enklare att beräkna avgiften då den nu räknas per ålder, vilket i hög grad korrelerar med antalet träningstillfällen vilket låg till grund för avgiften tidigare.

Nu när antalet aktiva (och tränare) ökar kraftigt år för år i Friidrottens Hus måste vi etablera en hållbar modell för verksamheten. Därför inför vi 2016 även träningsavgift för de äldre aktiva som tränar i Friidrottens Hus, detta för att täcka de ökade kostnader vi har för bl a tränare i olika grengrupper (från 4 pass i veckan och uppåt), mästerskapsdeltagande mm.


Årliga träningsavgifter erläggs från och med 2016 enligt nedanstående modell:

· Aktiva födda 2004-2009 ­– 600 kronor

· Aktiva födda 2002-2003 – 700 kronor

· Aktiva födda 1997-2001 – 800 kronor

· Aktiva födda 1996 och tidigare – 1.000 kronor

Aktiva som senast den 1 juli meddelar att de slutar får tillbaka halva träningsavgiften, i övrigt ingen återbetalning. För träning i andra lokaler än Björlanda Friidrottshall för vilka externa kostnader tillkommer (som Friidrottens Hus), löser den aktive med hjälp av klubben lämpliga träningskort.

Erlägg årets medlems- och träningsavgifter snarast möjligt (licens- och försäkringsfråga), dock senast den 28 februari. Använd IF Kvilles Bankgiro: 5396-4417.


Funktionärstillfällen

Genom att anordna eller delta som medarrangör vid friskvårdsarrangemang, skapar föreningen resurser och intäkter som används för att ge största möjliga nytta i verksamheten. Som medlem i IF Kville hjälper vi till som funktionärer vid dessa arrangemang.


För 2016 gäller nedanstående:

1. Alla aktiva medlemmar skall delta som funktionärer vid minst två tillfällen per år. För barn och ungdomar yngre än den av arrangörens fastställda lägsta ålder för funktionärer gäller att förälder (eller annan vuxen) skall utföra funktionärsuppdraget:

a. I familjer med två eller fler barn krävs tre funktionärstillfällen (som bokförs på det äldsta barnet)

b. Om den aktive börjar träna efter den 1:a juli så är funktionärskravet endast en gång

c. Om den aktive börjar träna efter den 1:a oktober föreligger inget funktionärskrav aktuellt år

d. Tränare är befriade för barn i den egna gruppen. För tränarfamiljer med fler barn än de i sin egen grupp föreligger ett funktionärskrav per år utöver de gånger då tränare förväntas ställa upp som funktionärer på friidrottstävlingar och dylikt

2. Funktionärsanmälan sker via länk (knappen Funktionärsanmälan 2016) på föreningens hemsida (www.ifkville.se). Ju tidigare man anmäler sig (senast den 14/2), desto större är chansen att man får just det arrangemang (tidpunkt och uppdrag) man önskar

3. Görs ingen anmälan tilldelas funktionärsuppdragen respektive aktiv

4. Information om arrangemanget skickas ut till anmälda funktionärer i god tid

5. Som funktionärsarrangemang räknas Göteborgsvarvet, Kvilles Vårtävling, Midnattsloppet, Lindholmenstafetten och Göteborgs Jubileumslopp

6. Vid förhinder är det den aktive som ansvarar för att hitta en ersättare för sitt tilldelade funktionärsuppdrag. Om detta inte görs erläggs en avgift på 500 kr per missat tillfälle

Erlägg årets medlems- och träningsavgifter snarast möjligt (licens- och försäkringsfråga), dock senast den 28 februari. Använd IF Kvilles Bankgiro: 5396-4417


§19 IF Kvilles Stadgar

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sin avgift till föreningen, varit medlem i minst ett år och under innevarande år fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Passivt stödjande medlem har ej rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt.

OBSERVERA att erlagd medlemsavgift inte med automatik innebär plats i en träningsgrupp för nya medlemmar. En minst lika viktig förutsättning är att vi har plats i någon av våra träningsgrupper. Var vänlig och kontakta vårt kansli för information kring våra träningar.


Varmt välkommen till ett nytt friidrottsår med IF Kville!


Detta gäller vid tävlingar

Det finns inga krav på att vara med och tävla, men många tycker att det är väldigt roligt och utvecklande. Man tävlar ju först och främst mot sig själv och sina egna resultat och inte mot varandra. När du deltar i tävlingar representerar du klubben och visar detta genom att bära tävlingsdräkt med klubbmärket. Vid tävlingar är det också viktigt att visa gott omdöme och ta hänsyn till både klubbkamrater och medtävlare från andra klubbar.

För ungdomar och äldre avgör tränare i samråd med aktiva lämpligt säsongsupplägg och vilka tävlingar som är aktuella. Om det finns frågor eller oklarheter i något fall kring policyn ber vi dig kontakta styrelsen.

Klubben betalar anmälningsavgifterna för samtliga aktiva oavsett ålder och klass vid arenatävlingar. Som arenatävling avses de tävlingar som återfinns i det av SFIF nationellt sanktionerade tävlingsprogrammet för respektive år. För långlopp får den aktive stå för anmälningsavgiften själv.

Tidsprogram presenteras ofta ett par dagar före tävlingsdag på respektive arrangörsklubbs hemsida. Tävlingsprogram med länkar till alla klubbar återfinns på Svenska Friidrottsförbundets hemsida: http://www.friidrott.se

För Göteborgsområdet rekommenderas även en titt på Göteborgs friidrottsförbunds hemsida: www.gfif.se.

Vid utebliven start
Utan giltigt skäl till frånvaro får du vara beredd på att ersätta klubben för tävlingsavgifterna (skada eller sjukdom är givetvis giltiga skäl till frånvaro och ska meddelas tränare och kansli som då reglerar startavgifterna).

Anmälan
Genom att alla anmälningar går genom kansliet kan vi sköta administration och bokföring på ett sätt som accepteras av klubbens revisorer och styrelse.

Efteranmälan
En efteranmälan innebär nästan alltid en förhöjd avgift. Vi vill inte ha några efteranmälningar eftersom det alltid innebär merarbete. Därför får den som efteranmäler sig stå för hela avgiften (både anmälningsavgiften och efteranmälningsavgiften).

Tävlingsarrangören brukar vanligtvis fakturera klubben. IF Kville kommer därför att två gånger per år skicka ut krav på de som har att betala extra starteravgifter, efteranmält sig eller uteblivit från start. Detta görs efter inomhussäsongen och efter utomhussäsongen.

SM-deltagande
För SM-deltagande gäller att den aktive ska klara den aktuella kvalgränsen. Vissa undantag kan dock beviljas efter samråd mellan tränare och styrelse under förutsättning att man är nära kvalgränsen och har klarat motsvarande kvalgräns för åldergruppen under. Träningsflit och fullgjorda funktionärsinsatser vägs då särskilt in i bedömningen.

Hjälp till i klubben

För verksamheten i föreningen är intäkterna från egna arrangemang och andra arrangemang där vi hjälper till, såsom Göteborgsvarvet, viktiga. Alla aktiva medlemmar förväntas ställa upp som funktionär vid minst två arrangemang per år. För aktiva barn och ungdomar får föräldrar ställa upp då en minimiålder ofta krävs för att vara funktionärer vid arrangemang.


När vi hjälper till på Göteborgsvarvet i mitten av maj (200 funktionärer) följer vi särskilt GFIFs rekommendationer. Ett annat stort arrangemang är Midnattsloppet (100 funktionärer).

Funktionärer krävs givetvis även för IF Kville egna arrangemang och tävlingar. IF Kvilles arrangemang är:

Special Göteborgsvarvet (maj) - ca 35 funktionärer

Kvilles Vårtävling (maj/juni) - ca 35 funktionärer


Det går bra att delta som aktiv i arrangemang/tävlingar som Kville har ett funktionärsåtagande för om man kan ordna en ersättningsfunktionär och det därmed är säkerställt att det finns tillräckligt med funktionärer. Deltagare som uppfyller dessa kriterier har även rätt att ta emot eventuella priser.

Utöver ovanstående arrangemang anordnar klubben Friidrottsskolor på lov, klubbmatcher och andra mindre arrangemang.


Klubbkläder

Föreningens klubbkläder finns att köpa på vårt kansli som ligger i Friidrottens Hus (i närheten av Slottskogsvallen i Göteborg). Entrén är belägen på baksidan av Friidrottens hus i förhållande till huvudentrén till hallen.

Vi rekommenderar att ni ringer eller mailar för att avtala tid då kansliet är bemannat på halvtid måndag till torsdag; 031-55 21 50 eller kansli@ifkville.se. Prislista med bilder finns under "Kläder" på hemsidan; www.ifkville.se


Kontakt

http://www.ifkville.se/

http://www.lindholmenstafetten.se/


Sportchef:

Anders Walther

sportchef@ifkville.se


Arrangemangsansvarig:

Karin Runnerström

arrangemang@ifkville.se


Kansli:
Tarja Jokinen (handikappidrott, ekonomi)
kansli@ifkville.se


Telefon: 031-552150 (kansliet är bemannat på halvtid måndag till torsdag)

Fax nr: 031-552350

Adress:

IF Kville
Friidrottens Hus
414 76 Göteborg

Postgiro: 34521-0

Klubbstugan ligger i Tuve på Hisingen. Klubbstugan kan hyras av medlemmar till självkostnadspris. Kontakta kansliet.

Besöksadress klubbstugan: Hinnebäcksgatan, 417 44 GÖTEBORG


Dopingpolicy

IF Kville tar avstånd mot doping och tillämpar givetvis de riktlinjer som Göteborgs Friidrottsförbund har tagit fram. För tydlighetens skull följer här GFIF:s policy i dopingfrågor. Det handlar inte om ett strikt juridiskt dokument utan mer om en allmän syn och målinriktning i denna viktiga fråga. För mer information hänvisas till GFIF:s hemsida (www.gfif.se) om dopingfrågor där även vissa relevanta länkar finns.

Md arra
Md go teborgsvarvet 2017
Md goteborgs jubileumslopp 9 sep tryck v2 01
Md kvilles va rta vling 2017
Md logga friisk 16
Md smc
SMC
Md lindholmenstafetten
Springigbg 550x125
Md sam
Md brain athletics
Md ska rmavbild 2016 03 15 kl. 09.30.29
Md waterfront hotel
Md radison
Md nw logo
Md osteopat
Md md sponsorhuset
Md friskis logo
Md idrottens bingo logo
OM ni spelar, tänk på IF Kville :-)
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub